Základné prepravno-tarifné podmienky

 
1 -   Prevádzkovanie medzinárodných autobusových liniek spoločnosti Turancar
       bus lines  sa riadi ustanoveniami zákona č. 168/1996 Z.Z. a nasl., Občianskym
       zákonníkom, Prepravným poriadkom autobusovej spoločnosti Turancar
       a Zásadami predaja MCL.

2 -  Medzinárodný cestovný lístok (MCL) je vystavený na meno a je  neprenosný.

3 -  Cestujúci bude prepravený ak sa preukáže platným MCL a pasom.

4 -   MCL je platný odo dňa predaja až do dňa a hodiny odchodu spoja na ňom
       vyznačeného.

5 -   Doba platnosti otvoreného MCL ("OPEN") je určená na 360 dní od dátumu
       vystavenia MCL.

6 -   Kópiu MCL je cestujúci povinný uschovať a v prípade kontroly je povinný túto
       časť   predložiť.

7 -   Za stratené, poškodené alebo odcudzené MCL sa neposkytuje náhrada.

8 -   Všetci cestujúci sú povinní rešpektovať colné a pasové predpisy platné pre
       cieľovú a tranzitnú krajinu, v prípade ich porušenia stráca cestujúci nárok na
       prepravu do  cieľového miesta bez náhrady škody.

9   - Zastávka CLO slúži výlučne len na colné odbavenie, nie na nastupovanie a
       vystupovanie cestujúcich.

10 - Preprava detí vo veku do 15 rokov je povolená len v sprievode osoby staršej
      ako 18 rokov.

11 - Zľavy cestovného pre jednotlivé vekové kategórie sú upravené v tarife
      aktuálnej linky.

12 - Nárok na zľavu z titulu veku sa uplatňuje k dátumu vykonania prvej cesty.

13 - Nárok na zľavu sa preveruje občianskym preukazom, alebo cestovným pasom.

14 - Pri zakúpení spiatočného MCL sa poskytuje zľava z plného cestovného,
       podľa  príslušného cenníka. 

15 - Jedna príručná batožina sa prepravuje bezplatne. Cestujúci si ju môže vziať so
      sebou  do vozidla a umiestniť ju na polici, podlahe alebo na kolenách. Táto
      batožina nesmie presahovať rozmery 20 x 30 x 50 cm a nesmie prekážať
      ostatným cestujúcim  v autobuse.

16 - Cestujúci má nárok na prepravu 1 ks batožiny s maximálnymi rozmermi 60 x 90
      x 40 cm a s maximálnou hmotnosťou 25 kg/ks. 

17 - Druhú a každú ďalšiu batožinu, detský kočiar, bicykel alebo inú objemnú ba-
       tožinu  príjme objednávateľ na prepravu len ak je v batožinovom priestore
       voľné miesto na jej uloženie. Cena za takúto batožinu sa určí podľa tarifných
       podmienok pre jednotlivé štáty. Celková hmotnosť batožín jedného cestujúce-
       ho nesmie presiahnuť 50 kg.

18 - Batožina v batožinovom priestore musí byť označená nálepkou s menom cestu-
      júceho a jeho adresou.

19 - Preprava batožiny bez cestujúceho je zakázaná. Reklamácia za stratu, alebo
      poškodenie batožiny musí byť cestujúcim vykonaná okamžite po ukončení
      prepravy a písomne potvrdená vodičom.

20 - Odškodnenie v prípade poškodenia, resp. straty batožiny nemôže prevyšovať
       sumu 166 € / 5000,92.- Sk za jednu batožinu, maximálne však 330 € / 10000.- Sk 
       na jedného cestujúceho.

21 - Preprava živých zvierat nie je povolená.

22 - V prípade potreby je objednávateľ oprávnený vyhlásiť sezónne zľavy alebo
       prirážky  k platnému cenníku.

23 - Prezentácia cestujúcich a vybavovanie batožín sa vo východzích zastávkách
       uskutočňuje pol hodinu pred odchodom spoja a v nácestných staniciach v čase
       príchodu autobusu na zastávku.

24 - Pri zakúpení cestovného lístka je cestujúci povinný prekontrolovať si správ-
       nosť  údajov v ňom uvedených, najmä dátum, hodinu a miesto odjazdu.

25 - Na MAL sú povolené nasledovné zmeny: zmena linky/spoja pri zachovaní ná-
      stupnej a výstupnej zastávky, zmena mena a zmena dátumu cesty. Zmeny
      okrem dátumu na MCL je možné vykonať len do 48 hodín pred odchodom spoja
      za 10 %-ný poplatok z ceny lístka.  Zmena dátumu cesty do 48 hodín sa vykoná-
      vykonáva za 10%-ný storno poplatok, zmena dátumu od 48 do 2 hodín sa vyko-
      náva za 50%-ný  storno poplatok. Na MCL je možné vykonať iba jednu zmenu,
      inak sa  musí MCL stornovať.

 

Free business joomla templates