Prenájom osobných motorových vozidiel

Klientom  ponúkame možnosť prenajať si vozidlo za výhodných podmienok už od 36 € na deň vrátane DPH. Požičovňa vozidiel je zvýhodnená pre zákazníkov Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., jej dcérskych spoločností a spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia s.r.o

Kompletný cenníkprenájmu vozidiel:

Kia Ceed                                     36€/24 hod

Mercedes Benz  triedy GLA       60€/24 hod                               

Mercedes Benz triedy E              90€/24 hod

Mercedes Benz triedy E220      120€/24 hod

Merc edes Benz triedy GLK     120€/24 hod

Maximálny počet najazdených kilometrov v cene nájmu:

Deň:         150 km

Týždeň:  1000 km

V prípade prekročenia maximálneho stanoveného počtu kilometrov bude účtovaný poplatok 0,40 € s DPH za každý kilometer navyše. Náklady na pohonné hmoty nie sú zahrnuté v cene nájmu. V prípade nedotankovania vozidla pred vrátením bude účtovaný poplatok 1,90 € s DPH za jeden liter pohonných hmôt.

Zákazník pri preberaní vozidla musí vždy predložiť platný občiansky aj vodičský preukaz.

Pri nájme motorového vozidla právnickou osobou, fyzickou osobou – živnostníkom alebo SZČO preberá a podpisuje nájomnú zmluvu osoba oprávnená konať za spoločnosť v zmysle zápisu v obchodnom, resp. živnostenskom registri. Ak má vozidlo prebrať a podpísať iná osoba, je potrebné predložiť plnú moc.

Záloha za vozidlo

Pred prevzatím vozidla je nevyhnutné zložiť zábezpeku buď formou predautorizácie na platobnej karte (blokovanie určitej sumy na karte) alebo v hotovosti na základe zálohovej faktúry. Suma zábezpeky je zhodná s výškou nájomného na dohodnutú dobu nájmu minimálne však 330 EUR.

Spôsob platby

Za nájom vozidla sa platí pri vrátení vozidla, a to za skutočný počet prenajatých dní, a v prípade prekročenia maximálneho stanoveného počtu kilometrov poplatok za prekročené kilometre. Spôsob platby - platobnou kartou alebo v hotovosti.

Obdobie a ceny nájmu

Minimálna dĺžka nájmu je 24 hodín. Ceny sú kalkulované podľa platného cenníka a dĺžky nájmu v € na vozidlo a deň. V cene nájmu je zahrnuté: výmena vozidla v prípade poruchy, asistenčné služby, služby spojené s likvidáciou prípadnej poistnej udalosti, povinné zákonné poistenie, havarijné poistenie v SR aj v zahraničí, pravidelná údržba vozidla, kontrolné prehliadky, olej a iné prevádzkové náplne okrem pohonných hmôt, diaľničná známka platná na území Slovenskej republiky, zimné pneumatiky v zimnej sezóne. V cene nie sú zahrnuté výdavky spojené s prípadnou cestou do zahraničia. Nájomca znáša všetky pokuty alebo iné sankcie uložené orgánmi na to oprávnenými v súvislosti s prevádzkou vozidla.

Poistenie a spoluúčasť

Vozidlá sú havarijne poistené. V prípade poškodenia vozidla je spoluúčasť zákazníka 5 % z výšky škody, minimálne 200,00 €. Pri vzniknutej škode zákazník uhradí túto spoluúčasť alebo prípadné škody v skutočnej výške, ak je suma náhrady za škody nižšia ako 200,00 €, v rámci platby za nájom vozidla.


Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť kedykoľvek podmienky nájmu a ceny nájmu zverejnené na tejto stránke. Nájomný vzťah sa spravuje podmienkami a cenníkom nájmu, ktorý je platný a zverejnený ku dňu začatia doby nájmu motorového vozidla.

Kontakt: 

Tel.: +421 37 652 90 16

email: doprava@turancar.sk