VILIAM TURAN – TURANCAR, Bratislavská 29, Nitra, vydáva podľa paragrafu 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave tento

PREPRAVNÝ PORIADOK AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

Čl. 1
Základné ustanovenia


(1)   Tento prepravný poriadok je vyhotovený v súlade a na vykonanie príslušných ustanovení Zákona č. 56/2012 o cestnej doprave (ďalej len „zák. č. 56/2012“) a v súlade s Nariadením  EP a Rady EÚ č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave (ďalej len „Nar. č. 181/2011“).

(2)    Tento prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle

(3)    Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby, príručnú batožinu, cestovnú batožinu, drobné domáce zvieratá a autobusové zásielky.

(4) Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je Viliam Turan – TURANCAR.  Dopravca je fyzická osoba oprávnená na podnikanie vo verejnej cestnej hromadnej doprave osôb na základe Povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy č.s.A/2013/02665 z 126.3.2013 vydanej Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre.

(5) Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie osôb, ich batožiny a autobusových zásielok.

(6) Prevádzková povinnosť dopravcu je povinnosť vykonávať autobusovú dopravu v súlade s dopravnou licenciou.

(7) Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla a spôsobilosť vodiča, a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

(8) Cestovný poriadok obsahuje údaje potrebné na informovanie verejnosti o jednotlivých autobusových linkách a o spojoch na nich, najmä zoznam zastávok a časy príchodov jednotlivých spojov na ne a odchodov z nich, prípadne o konkrétnych podmienkach prepravy cestujúcich, batožiny, domácich zvierat a autobusových zásielok na jednotlivých spojoch autobusovej linky, o cestovnom, príplatkoch a zľavách z neho a o iných úhradách a službách súvisiacich s prepravou cestujúcich.

(9) Tarifa upravuje sadzby základného cestovného, príplatkov a zliav z neho a ďalších úhrad spojených s prepravou cestujúcich, ich batožiny a domácich zvierat a s prepravou autobusových zásielok, ako aj podmienky, za ktorých sa sadzby uplatňujú.

(10) Tento prepravný poriadok, cestovný poriadok dopravcu, a pokiaľ sa tarifa vzťahuje na príslušnú dopravu aj tarifa dopravcu, sú obsahom návrhu na zmluvu o preprave osôb.

(11) Cestujúci je fyzická osoba, ktorá využíva služby osobnej cestnej dopravy, poskytované Dopravcom a na tento účel je s Dopravcom povinná uzatvoriť prepravnú zmluvu.

(12) Zdravotne postihnutá osoba alebo Osoba so zníženou pohyblivosťou je akákoľvek osoba, ktorej pohyblivosť pri využívaní dopravy je znížená v dôsledku akéhokoľvek telesného postihnutia (zmyslového alebo pohybového, trvalého alebo dočasného), duševného postihnutia alebo poruchy, alebo akejkoľvek inej príčiny zdravotného postihnutia, alebo v dôsledku veku a ktorej stav si vyžaduje primeranú pozornosť a prispôsobenie služieb, ktoré sú k dispozícii všetkým cestujúcim, jej osobitným potrebám.

(13) Cestovný lístok je doklad potvrdzujúci zaplatenie cestovného za prepravu a uzatvorenie Prepravnej zmluvy. Cestovný lístok môže Dopravca vydať ako listinný doklad alebo ako elektronický doklad. Cestovný lístok môže vydať aj iný subjekt, ktorý má pre tento účel s Dopravcom uzatvorenú zmluvu.

Čl. 2
Rozsah autobusovej dopravy


(1) Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca pravidelnú autobusovú dopravu a nepravidelnú autobusovú dopravu.

(2) Pravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb ako pravidelne opakovaná preprava cestujúcich po vopred určenej trase dopravnej cesty s určenými zastávkami na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich (ďalej len „autobusová linka“), ktorých dopravca prepravuje podľa prepravného poriadku, cestovného poriadku, prípadne tarify. Súčasťou pravidelnej autobusovej dopravy je preprava príručnej batožiny, prípadne aj cestovnej batožiny,
domácich zvierat a autobusových zásielok.

(3) Pravidelnú autobusovú dopravu možno vykonávať ako verejnú alebo osobitnú.

(4) Verejná pravidelná autobusová doprava je preprava cestujúcich na autobusovej linke medzi dvoma alebo viacerými obcami, najmä diaľková autobusová doprava, medzinárodná autobusová doprava, prímestská autobusová doprava.

(5) Osobitná pravidelná autobusová doprava je najmä preprava zamestnancov zmluvného prepravcu, preprava žiakov škôl, preprava cestujúcich leteckého dopravcu na letisko a z letiska, ak sa vykonáva na autobusovej linke.

(6) Nepravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb iba určitej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase dopravnej cesty s dohodnutými zastávkami a v dohodnutom čase, ktorých dopravca prepravuje podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb za dohodnuté cestovné. Je ňou každá príležitostná alebo opakovaná preprava, najmä zájazdová, kyvadlová, okružná a vyhliadková.

(7) Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca pravidelnú autobusovú dopravu v rozsahu:
a) medzinárodná autobusová doprava,
b) diaľková autobusová doprava,
c) prímestská autobusová doprava,
d) osobitná pravidelná autobusová doprava,
e) nepravidelná autobusová doprava,

Čl. 3
Povinnosti dopravcu

(1) Všeobecné povinnosti dopravcu sú:
a) vykonávať autobusovú dopravu podľa tohto prepravného poriadku,
b) zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich a o náklad,
c) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim, odosielateľom, príjemcom vecí a tretím osobám.

(2) Dopravca je okrem všeobecných povinností dopravcu povinný
a)    Dopravca prevádzkuje prepravu osôb v súlade s udelenými povoleniami, dopravnými licenciami, licenciami ES v súlade so zák. č. 56/2012 a Nar. č. 181/2011,
b)    prepravovať cestujúcich podľa tarify, ak je pre príslušnú dopravu tarifa platná, a vydať cestujúcemu, ktorý zaplatil cestovné, cestovný lístok,
c)    starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu batožiny a umožniť im používanie vlastných spoločenských, kultúrnych a sociálnych zariadení na autobusovej linke,
d)    starať sa, aby vozidlá použité na prepravu cestujúcich boli čisté, v riadnom technickom stave, označené smerovými tabuľami, a ak ide o miestenkové vozidlá, aj poradovým číslom vozidla,
e)   starať sa, aby priestor pre cestujúcich vrátane stúpadiel bol udržiavaný v čistote,
f)    zabezpečiť počas jazdy vetranie vozidla,
g)   zariadenie dopravcu vo vozidle (napr. rozhlasové zariadenie) používať takým spôsobom, aby nebolo na ťarchu cestujúcim,
h)   zreteľne označiť sedadlá, na ktorých je zakázaná preprava určitého okruhu osôb,
i)    postarať sa o bezpečnosť a zdravie cestujúcich a o ochranu ich batožiny, o zabezpečenie prvej pomoci a o náhradnú prepravu, ak sú účastníkmi dopravnej nehody,
j)    označiť každý autobus na autobusovej linke údajom o východiskovej (nástupnej) a cieľovej (výstupnej) zastávke, prípadne aj o zastávkach medzi nimi,
k)   trvalo zriadenú zastávku označiť a zabezpečiť, aby vodič pri preprave vyvolal názov zastávky, a to najneskoršie pri zastavení vozidla, zdržanie vozidla v zastávke, ak trvá viac ako 5 minút, a jeho skrátenie oproti cestovnému poriadku,
l)   zabezpečiť zverejnenie a prístupnosť tohoto prepravného poriadku, cestovného poriadku a tarify, ako aj ďalších prevádzkových údajov a informácií potrebných pre cestujúcich v priestoroch prístupných verejnosti a podľa možnosti aj na zastávkach a v autobusoch,
m) zabezpečiť na všetkých zastávkach autobusovej linky jej označenie a názov zastávky, číslo alebo iné označenie autobusovej linky a uverejnenie údajov o príchode jednotlivých spojov na zastávku a ich odchode a trvale ich udržiavať,
n)  udržiavať vlastné zastávky, čakárne a prístrešky pre cestujúcich a ďalšie priestory a zariadenia určené pre cestujúcich, ktoré zriadil, v prevádzkyschopnom stave a v čistote,
o)  informovať vhodným spôsobom verejnosť o zrušení autobusovej linky alebo o zmene jej trasy, o zmene cestovného poriadku a tarify, prípadne o iných zmenách na autobusovej linke, ktoré sú dôležité vo verejnom záujme, a to najmenej 10 dní vopred, ak ide o pripravované alebo vopred známe zmeny; inak informuje neodkladne, len čo sa o nich dozvie,
p) zabezpečiť, aby osádka autobusu, alebo iné oprávnené osoby dopravcu poskytli cestujúcim potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, najmä ich práv a povinností pri preprave, priebehu prepravy, cestovného, údajov o príchode a odchode spojov na autobusovej linke, možností prestupu na inú autobusovú linku alebo na iný druh dopravy,

Čl. 4
Zmluva o preprave osôb

(1)    V pravidelnej autobusovej doprave dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave osôb zásadne zaplatením cestovného lístka, a na povinne miestenkových spojoch zaplatením aj miestenky. Dopravca je povinný vydať cestujúcemu cestovný lístok, resp. ho zaevidovať v elektronickom systéme, ak sa na zaplatenie cestovného lístka použilo elektronické médium

(2)    Ak cestujúci platí cenu za prepravu s použitím časového cestovného lístka, k uzavretiu zmluvy o preprave osôb dôjde nastúpením do autobusu.

(3)    Zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu právo, aby ho dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas.

(4)    V pravidelnej autobusovej doprave má dopravca prepravnú povinnosť (Čl.1 ods.5) voči každému cestujúcemu /v rámci kapacitných možností vozidla/, ktorý sa chce prepraviť do zastávky na autobusovej linke a ktorý je v čase odchodu autobusu podľa cestovného poriadku na zastávke pripravený nastúpiť do autobusu.

(5)    Na povinne miestenkových spojoch má dopravca prepravnú povinnosť voči cestujúcim s miestenkami kúpenými pred nastúpením do autobusu vo výdajni cestovných lístkov. Cestujúceho bez miestenky možno vo východiskovej zastávke prijať na prepravu, ak autobus nie je plne obsadený cestujúcimi s miestenkami a cestujúci zaplatí cestovné i miestenku vodičovi alebo inému oprávnenému členovi osádky autobusu, najskôr však päť minút pred odchodom
autobusu.

(6)    V nepravidelnej autobusovej doprave dopravca prepravuje určitú skupinu cestujúcich podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb.

(7)    V nepravidelnej autobusovej doprave prepravná povinnosť dopravcu vyplýva z vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb.

(8) V nepravidelnej autobusovej doprave dopravca nemá prevádzkovú povinnosť.

    Čl. 5
Práva cestujúceho


(1)    Cestujúci má právo:

a) na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusom spoja, na ktorý má cestovný lístok, miestenku, a to do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné,
b) na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňujú prepravné podmienky alebo zmluva o preprave osôb, aj cestovnej batožiny a domácich zvierat tým istým autobusom,
c) požadovať od osádky autobusu alebo od dispečera potrebné informácie týkajúce sa podmienok jeho prepravy, na miesto podľa miestenky kúpenej pred nastúpením do autobusu, ak je pripravený na prepravu najneskôr päť minút pred odchodom autobusu z východiskovej zastávky alebo v čase nastupovania do autobusu na nácestnej zastávke.

d) na miesto podľa cestovného lístka s miestenkou kúpeným pred nastúpením do autobusu, ak je pripravený na prepravu najneskôr 5 minút pred odchodom autobusu z východiskovej zastávky alebo v čase nastupovania do autobusu na nácestnej zastávke.

(2)    Cestujúci má po nastúpení do vozidla právo obložiť po jednom mieste na sedenie pre seba a pre ďalšieho cestujúceho, ktorý ide s ním z tej istej zastávky; ak zakupuje cestovný lístok mimo vozidla, musí mať platný cestovný lístok aj pre ďalšieho cestujúceho. Za obložené sa považuje miesto, na ktoré cestujúci položil časť odevu alebo iný vhodný predmet. Kto obloží miesto neoprávnene, je povinný ho ihneď uvoľniť. Cestujúci, ktorý opustí svoje miesto bez toho, že by ho obložil, stráca naň právo; toto ustanovenie sa netýka miest, na ktoré bola vydaná miestenka.

(3)    Cestujúci môže zaujať miesto na sedenie, na ktoré bola vydaná inému cestujúcemu miestenka z nácestnej zastávky a ktoré je patrične označené. Pri príchode do tejto nácestnej zastávky je však povinný uvoľniť miesto cestujúcemu, ktorý sa preukáže platnou miestenkou na toto miesto.

(4) Ak sa niektorý spoj neuskutoční podľa cestovného poriadku alebo ak sa preprava na ňom preruší alebo zastaví, cestujúci s platným cestovným lístkom má právo na náhradnú prepravu do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné, iným spojom tej istej autobusovej linky, prípadne spojom inej autobusovej linky dopravcu. Ak to nie je možné v ten istý deň, cestujúci má právo na bezplatnú prepravu späť do východiskovej zastávky.

(5)    Oprávnenie podľa odseku 4 môže cestujúci využiť len v deň, na ktorý bol cestovný lístok vydaný. Ak sa cestujúci nemôže do cieľovej, prípadne späť do východiskovej zastávky prepraviť v tento deň, je povinný si vyžiadať o tom písomné potvrdenie dopravcu, ktoré ho oprávňuje na bezplatnú prepravu ešte nasledujúci deň.

(6)    Cestujúci, ktorý sa pri znemožnení dokončenia začatej cesty prepravil späť do východiskovej zastávky podľa odseku 4 alebo 5, má právo len na vrátenie zaplateného cestovného. Ak sa cestujúci v takomto prípade neprepraví do východiskovej zastávky, má právo na vrátenie rozdielu medzi zaplateným cestovným a cestovným za prejdený úsek medzi východiskovou zastávkou a zastávkou, kde sa cesta znemožnila, prípadne poslednou prejdenou zastávkou.

(7) Ak nie je ďalej ustanovené inak, platí, že ak sa doprava neuskutočnila, t.j. spoj nebol vykonaný,má cestujúci právo na vrátenie zaplateného cestovného. Ak sa preprava uskutočnila s oneskorením viac ako 120 minút, má cestujúci právo na primeranú zľavu z cestovného. Výšku zľavy má právo určiť dopravca po preskúmaní každého prípadu individuálne.

8) prípade oneskorenia spoja o viac ako 120 minút z nástupnej zastávky cestujúceho, má cestujúci nárok na vrátenie zaplateného cestovného v plnej výške, pokiaľ sa rozhodne týmto spojom necestovať

(9) Ak nie je ďalej ustanovené inak, platí, že ak sa niektorý spoj zruší alebo ak sa preprava na ňom preruší alebo zastaví, cestujúci s platným cestovným lístkom má prednostné právo na náhradnú prepravu do zastávky po ktorú zaplatil cestovné iným spojom tej istej autobusovej linky alebo iným spojom inej autobusovej linky toho istého Dopravcu. Ak to nie je možné v ten istý deň, alebo v deň, ktorý vyhovuje cestujúcemu, cestujúci má právo na bezplatnú prepravu späť do nástupnej zastávky spoja a na vrátenie cestovného. Toto právo zaniká, pokiaľ sa cestujúci rozhodne pokračovať v ceste spojom iného dopravcu.

9) Ak cestujúcemu vznikne ujma počas prepravy, najmä na zdraví alebo škoda na príručnej batožine alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, a ak je táto škoda vyvolaná osobitnou povahou prevádzky dopravného prostriedku, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (paragraf 427 až 431 Občianskeho zákonníka).

10) Dopravca je oprávnený prednostne prijať cestujúcich, ktorí preukážu vážne dôvody na prednostné prijatie, matky s malými deťmi do 6 rokov, resp. cestujúcich, ktorí cestujú do vzdialenejších zastávok alebo miest.

Čl. 6
Povinnosti cestujúceho

(1)    Cestujúci je povinný správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťoval autobus a priestory dopravcu určené cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a osádku autobusu. Cestujúcim nie je dovolené:
a) prihovárať sa vodičovi počas jazdy,
b) pískať, spievať, hlučno sa správať alebo hrať na hudobnom nástroji vo vozidle(tiež púšťať reprodukovanú hudbu a reč),
c) otvárať dvere vozidla a vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety,
d) fajčiť vo vozidle a v zariadeniach určených pre potrebu cestujúcich,
e) nastupovať do vozidla, ktoré je plne obsadené alebo ktoré vodič vyhlásil za obsadené,
f) zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča.

(2) Ďalej je cestujúci povinný
a) poslúchnuť pokyny a príkazy člena osádky autobusu alebo revízora, alebo dispečera, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti
ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
b) nastupovať do autobusu a vystupovať z neho iba na zastávkach a keď autobus stojí a vodič alebo iný člen osádky autobusu dá na to pokyn;
nastupovať a vystupovať mimo zastávky možno iba na pokyn vodiča alebo iného člena osádky autobusu,
c) zaplatiť cestovné s použitím platidla v primeranej hodnote a na výzvu vodiča, alebo iného člena osádky autobusu, alebo revízora sa preukázať platným
cestovným lístkom a zaplatiť úhradu, ak sa pri kontrole nemôže preukázať platným cestovným lístkom alebo osobnými údajmi potrebnými na    

        vymáhanie cestovného, ako aj ďalšie úhrady podľa tarify za poškodenie alebo za znečistenie autobusu.

    d) strpieť zistenie totožnosti privolaným príslušníkom PZ, ak pri kontrole odmietne jej preukázanie

Čl. 7
Osobitné práva niektorých cestujúcich

(1)Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na medzinárodnú, diaľkovú a prímestskú dopravu, ak plánovaná vzdialenosť dopravy (dopravná trasa) je kratšia ako 250 km.

(2)Ak Dopravca odôvodnene očakáva zrušenie alebo meškanie odchodu spoja pravidelnej dopravy z autobusovej stanice alebo zastávky o viac ako 120 minút alebo ak sa prekročila kapacita rezervácií miesteniek (cestovných lístkov) v systéme Dopravcu, Dopravca cestujúcim bezodkladne ponúkne na výber jednu z možností :

a) pokračovanie alebo presmerovanie cesty do miesta určenia stanoveného v prepravnej zmluve pri najbližšej možnej príležitosti bez dodatočných príplatkov a za porovnateľných podmienok, alebo

b) ak do okolnosti umožňujú bezplatnú dopravu autobusom späť do nástupnej stanice cestujúceho pri najbližšej možnej príležitosti s náhradou ceny zaplateného cestovného lístka

(3) Ak Dopravca neponúkne cestujúcemu na výber možnosti uvedené v bode (2), cestujúci má právo na náhradu vo výške 50 % z ceny zakúpeného cestovného lístka, a to popri náhrade uvedenej v bode (2). písm. b). Dopravca túto sumu vyplatí cestujúcemu najneskôr do jedného mesiaca od predloženia žiadosti cestujúceho o náhradu. Žiadosť o náhradu je cestujúci povinný predložiť písomne u Dopravcu

(4).Ak sa pravidelná doprava zruší alebo pri odchode z autobusovej zastávky omešká o viac ako 120 minút, cestujúci má právo na pokračovanie alebo náhradu ceny cestovného lístka od Dopravcu tak, ako sa uvádza v bode (2)

(5) Ak sa autobus stane počas výkonu prepravy nefunkčným, Dopravca zabezpečí buď pokračovanie prepravy iným vozidlom z miesta, kde sa nachádza nefunkčné vozidlo, alebo dopravu z miesta nefunkčného vozidla na vhodné miesto na čakanie alebo autobusovú stanicu, odkiaľ možno pokračovať v ceste.

(6) Náhrada ustanovená v bode (2) písm. b) a v bode (3) sa vyplatí do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti cestujúceho o vyplatenie takejto náhrady Dopravcovi. Vyplatená náhrada je vo výške celej ceny cestovného lístka, za ktorú bol tento zakúpený, za nevykonanú časť alebo časti cesty a za vykonanú časť alebo časti cesty len vtedy, ak už cesta nespĺňa svoj účel v súvislosti s pôvodným cestovným plánom cestujúceho. U cestujúcich spredplatenými alebo časovými cestovnými lístkami sa výška náhrady rovná pomernej časti plnej ceny takéhoto lístka. Vyplatenie náhrady sa uskutoční v hotovosti, reps. inou formou so súhlasom cestujúceho.

(7). V prípade zrušenia alebo meškania odchodu spoja pravidelnej dopravy informuje Dopravca, alebo správca autobusovej stanice dostupnými prostriedkami cestujúcich, ktorí odchádzajú na cestu z dotknutých autobusových staníc, o vzniknutej situácii čo najskôr, a v každom prípade najneskôr 30 minút po plánovanom čase odchodu, ako aj o odhadovanom čase odchodu, hneď ako sú tieto informácie k dispozícii.

(8) Ak cestujúci zmeškajú podľa cestovného poriadku nadväzné dopravné spojenie z dôvodu zrušenia alebo meškania spoja pravidelnej dopravy, Dopravca, alebo správca autobusovej stanice, vynaloží primerané úsilie na to, aby dotknutých cestujúcich informoval o alternatívnych spojeniach.

(9) Dopravca, prípadne správca autobusovej stanice, zabezpečí, aby zdravotne postihnuté osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou dostali povinné informácie stanovené v bodoch (7) a (8) v prístupných formátoch.

(10) Pri ceste, ktorej plánovaná dĺžka je viac ako tri hodiny, Dopravca v prípade zrušenia alebo meškania odchodu spoja pravidelnej dopravy z autobusovej stanice, presahujúceho viac ako 90 minút, Cestujúcemu bezplatne ponúkne:

a) menšie občerstvenie, jedlo alebo občerstvenie primerané času čakania alebo meškania, ak je k dispozícii v autobuse alebo na autobusovej stanici alebo ho možno primeraným spôsobom dodať;

b) hotelovú izbu alebo iné ubytovanie, ako aj pomoc pri zabezpečovaní dopravy medzi autobusovou stanicou a miestom ubytovania v prípadoch, ak sa cestujúci musí ubytovať na jednu alebo viac nocí. Celkové náklady na ubytovanie na každého Cestujúceho sú maximálne 80 EUR za noc a maximálne 160 EUR celkovo (najviac Dopravca uhradí dve noci), pričom táto suma nezahŕňa dopravu z autobusovej stanice na miesto ubytovania a späť. Cestujúci nemá nárok na hotelovú izbu alebo iné ubytovanie podľa tohto ustanovenia, ak zrušenie alebo meškanie spoja zapríčinili závažné poveternostné podmienky alebo prírodné katastrofy, ktoré ohrozujú bezpečnú prevádzku autobusu.

(11) Ustanovenia bodov (2). – (6) a (10) sa nevzťahujú na cestujúcich s otvorenými cestovnými lístkami.

Čl. 10 .

Práva cestujúcich so zníženou pohyblivosťou a zdravotne postihnutých osôb

(1) Cestujúci so zdravotným postihnutím so psom so špeciálnym výcvikom alebo cestujúci so zníženou pohyblivosťou majú právo na vyhradené miesto vo vozidle Dopravcu.

(2) Ak nie je ďalej uvedené inak, Dopravca nie je oprávnený odmietnuť prijať rezerváciu, vydať alebo inak poskytnúť cestovný lístok alebo miestenku, alebo nastúpiť osobe z dôvodu akéhokoľvek zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti a nie je oprávnený požadovať za cestovné lístky alebo rezervácie zdravotne postihnutých osôb a osôb sozníženou pohyblivosťou dodatočné príplatky.

(3) Dopravca môže odmietnuť prijať rezerváciu, vydať alebo inak poskytnúť cestovný lístok, alebo nastúpiť osobe z dôvodu zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti:

a) aby splnil príslušné bezpečnostné požiadavky ustanovené medzinárodným právom, právom Únie alebo vnútroštátnym právom alebo aby splnili zdravotné a bezpečnostné požiadavky ustanovené príslušnými orgánmi;

b) ak konštrukcia vozidla alebo infraštruktúra vrátane vybavenia autobusových zastávok a staníc fyzicky znemožňujú nástup, výstup alebo prepravu zdravotne postihnutej osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou bezpečným alebo z hľadiska prevádzky uskutočniteľným spôsobom.

(4) Ak Dopravca odmietne prijať rezerváciu, vydať alebo inak poskytnúť cestovný lístok alebo miestenku alebo nastúpiť osobe z dôvodu zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti na základe dôvodov uvedených v bode (3), táto osoba môže požiadať, aby ju sprevádzala iná osoba, ktorú si sama zvolí a ktorá je schopná poskytnúť pomoc, ktorú zdravotne postihnutá osoba alebo osoba so zníženou pohyblivosťou vyžaduje, aby sa prestali uplatňovať

dôvody uvedené v bode (3) Takáto sprevádzajúca osoba sa prepravuje bezplatne a podľa možností sa usadí vedľa zdravotne postihnutej osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou

(5) Ak Dopravca uplatňuje bod (3), bezodkladne informuje zdravotne postihnutú osobu alebo osobu so zníženou pohyblivosťou o dôvodoch jeho uplatnenia a na základe jej žiadostinpísomne informuje dotknutú osobu do piatich pracovných dní odo dňa požiadania.

(6) Dopravca a správcovia autobusových staníc zodpovedajú za stratu alebo poškodenie invalidných vozíkov, iného vybavenia na zabezpečenie pohyblivosti alebo asistenčných zariadení. Perukázanä škodu za stratu alebo poškodenie nahradí Dopravca alebo správca autobusovej stanice zodpovedný za danú stratu alebo poškodenie.

(7) V prípade potreby Dopravca vynaloží primerané úsilie na pomoc pri rýchlom poskytnutí dočasnej náhradnej pomôcky alebo zariadenia. Technické a funkčné vlastnosti invalidných vozíkov, iného vybavenia na zabezpečenie pohyblivosti alebo asistenčných zariadení sú podľa možností podobné tým, ktoré sa stratili alebo poškodili

Čl. 8
Vylúčenie osôb z prepravy

(1) Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylúčiť osoby, ktoré sú zjavne pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, a osoby, ktoré pre chorobu, mimoriadne znečistenie odevov alebo z iných dôvodov môžu byť cestujúcim na ťarchu.

(2)  Vodič alebo iný člen osádky autobusu alebo revízor je oprávnený z prepravy ďalej vylúčiť
a)  osoby bez platného cestovného lístka, ktoré nesplnia povinnosť zaplatiť cestovné, prípadne prirážku a úhradu podľa  tohto prepravného poriadku,
b) osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť premávky, svoju vlastnú alebo ostatných cestujúcich, a osoby, ktoré aj po upozornení pracovníka dopravcu nedodržiavajú ustanovenia prepravného poriadku.

(3) Vylúčenie z prepravy po začatí cesty treba uskutočniť tak, aby sa neohrozilo zdravie alebo bezpečnosť osoby vylučovanej z prepravy. Vylúčiť z prepravy osobu mladšiu ako 15 rokov mimo obvodu obce je neprípustné.

(4) Cestujúci, ktorý bol z prepravy vylúčený neprávom, má právo na vrátenie cestovného, prípadne dovozného.

Čl. 9
Vzťahy cestujúceho a členov osádky autobusu


(1) Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohoto prepravného poriadku uplatňujú cestujúci voči osádke autobusu disciplinovane, a v čase, keď autobus stojí na zastávke.

(2) Členovia osádky autobusu dávajú cestujúcim potrebné pokyny tak, aby nedošlo k narušeniu pokojnej prepravy.

Čl. 10
Kontrola cestovných lístkov v pravidelnej autobusovej doprave

(1) Kontrolu cestovných lístkov je oprávnený vykonať vodič, iný člen osádky autobusu, alebo revízor, ktorý sa preukáže cestujúcim kontrolným preukazom, resp. poverením štatutárneho orgánu spoločnosti (ďalej len „oprávnená osoba“).

(2) Cestujúci je povinný na vyzvanie oprávnenej osoby kedykoľvek počas prepravy alebo v okamihu vystúpenia z vozidla predložiť na nahliadnutie cestovný lístok, prípadne preukaz na zľavu cestovného.

(3)    Cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným cestovným lístkom, uloží oprávnená osoba zaplatiť cestovné a úhradu vo výške dvadsaťnásobku základného cestovného bez príplatkov a zliav. Základné cestovné pre účely výpočtu uvedenej úhrady je základné cestovné z východiskovej zastávky kontrolovaného spoja po najbližšiu zastávku od miesta zistenia cestujúceho bez platného cestovného lístka.

(4) Cestujúci, ktorý odoprie alebo nemôže zaplatiť sumy podľa ods. 3, je povinný preukázať sa na výzvu oprávnenej osoby osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného a úhrady. Zároveň stráca právo na prepravu a môže sa z prepravy vylúčiť. Vylúčením z prepravy pre nezaplatenie uvedených súm nie je dotknutá povinnosť cestujúceho príslušnú sumu dopravcovi zaplatiť.

Čl. 11
Preprava batožiny cestujúceho


(1) Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca buď spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom alebo oddelene, a to za podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom, tarifou, prípadne cestovným poriadkom.

(2) Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom v odkladacom priestore nad sedadlom, prípadne pod sedadlom a to tak, aby neohrozovala bezpečnosť, nesťažovala výkon služby vodiča a neobmedzovala nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča.

(3) Cestovná batožina sa prepravuje oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožín uložených na mieste určenom dopravcom alebo pokynom vodiča mimo priestoru vozidla, určeného na prepravu cestujúcich alebo v tomto priestore, ale na takom mieste, že cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu dohliadať.

(4) Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť a umiestniť vo vozidle alebo v osobitnom priestore na batožiny a živé zvieratá, pokiaľ sú splnené osobitné podmienky ustanovené pre ich prepravu.

(5) Z prepravy sú vylúčené
a) veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi,
b) nabité zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre prepravu ktorých platia osobitné  predpisy,
c) veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia
d) veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu,
e) batožiny, ktorých celková váha presahuje 25 kg,
f) batožiny, ktorých celková hodnota presahuje165 € / za jeden kus.

(6)  Cestujúci nesmie prepravovať v cestovnej batožine šperky, ceniny alebo peniaze.

(7)    Ako batožinu môže vziať cestujúci so sebou do autobusu, pokiaľ to obsadenie autobusu na linke dovoľuje, 4 kolieskový detský kočík. Na prepravu sú pripustené iba kočíky s dieťaťom; pokiaľ to prevádzkové pomery na trati dovoľujú, aj kočíky prázdne. Cestujúci s detským kočíkom môže nastúpiť do vozidla len s vedomím vodiča. V autobuse sa smie prepravovať iba jeden 4 kolieskový detský kočík.


(8)    Osoby oprávnené na nosenie strelnej zbrane môžu vziať so sebou do vozidla zároveň so zbraňou primerané množstvo nábojov, pokiaľ sú uložené v opaskoch na náboje, v poľovníckych kapsách, skrinkách a v podobných obaloch.


(9)    Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou drobné domáce a iné malé zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak ich preprava nie je cestujúcim na ťarchu, neohrozujú ich zdravie a ak sú v uzavretých klietkach, košoch alebo iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom. Pre prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín. Tarifa určuje, kedy sa za prepravu zvieraťa platí dovozné. Preprava zvierat môže byť osobitne upravená tarife resp.v cestovnom poriadku konkrétnej autobusovej linky.


(10)    Bez schránky možno vziať do autobusu psa, ktorý má bezpečný náhubok a drží sa na krátkom vodítku. V jednom vozidle sa smie prepravovať najviac jeden pes bez schránky. V čase zvýšených nárokov na prepravu môže vodič prepravu psa bez schránky odmietnuť. Ustanovenie tohto odseku s výnimkou prvej vety sa nevzťahuje na psov sprevádzajúcich nevidomé osoby.

(11)    Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou iba 1 pár lyží s 1 párom lyžiarskych palíc, pokiaľ sú v prepravnom obale (púzdre) a umožňujú to prevádzkové podmienky dopravcu.


(12)    Cestujúci môže vziať so sebou do vozidla najviac 1 cestovnú batožinu; mimo času zvýšených nárokov na prepravu môže cestujúci so súhlasom vodiča vziať so sebou ešte ďalšie batožiny.


(13)    Vodič určí, či sa batožina prepraví ako príručná batožina alebo ako cestovná batožina, mimo priestoru pre cestujúcich. V prípade ak vodič určí ako miesto prepravy batožiny batožinový priestor, je cestujúci povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu, a ak vyžaduje, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo alebo aby sa ukladala v určitej polohe.


(14) Batožinu do batožinového priestoru ukladá zásadne vodič s pomocou cestujúceho. Každú batožinu je vodič povinný označiť batožinovým lístkom. Vyberať batožinu z tohto priestoru môže len vodič, v krajnom prípade v spolupráci s cestujúcim. Cestujúci je povinný pred vybratím batožiny z batožinového priestoru predložiť vodičový platný batožinový lístok. Vodič je oprávnený vydať cestujúcemu batožinu iba na základe predloženého platného batožinového lístku. Po vydaní batožiny vodič batožinový lístok znehodnotí.


(15) Príručná batožina sa prepravuje zdarma.


(16) Tarifa stanovená pre konkrétnu linku vymedzuje batožiny, ktoré sa prepravujú zadarmo, resp. batožiny, za ktoré sa platí dovozné. Váhu a mieru batožiny, pre účely výšky dovozného, si dopravca zisťuje podľa prevádzkových možností vážením, meraním, alebo odhadom. Dovozné za batožinu prepravovanú v batožinovom priestore, resp. za batožinu presahujúcu rozmery určené tarifou – jeho základná sadzba – je 0,50 €  za každú batožinu.


(17) Ak sa batožina prepravuje mimo priestoru cestujúceho, cestujúci je povinný pri skončení prepravy hlásiť sa ihneď o jej vydanie.


(18) Ak vodič má pochybnosti o tom, či batožina cestujúceho spĺňa podmienky stanovené týmto prepravným poriadkom, je oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.


(19) Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že veci (zvieratá), ktoré cestujúci vezie so sebou, sú z prepravy vylúčené, cestujúci je ich povinný z autobusu odstrániť. Ak cestujúci neposlúchne pokyn, odstránenie batožiny zabezpečí oprávnená osoba. V takomto prípade môže oprávnená osoba cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty bez nároku na vrátenie zaplateného cestovného a dovozného.


(20) Ak vodič zistí, že vo vozidle zostala opustená batožina, oznámi to príslušnému zamestnancovi dopravcu a zabezpečí, aby bola opustená batožina odovzdaná v oddelení strát a nálezov v sídle dopravcu oproti potvrdeniu o jej odovzdaní.


(21) Za stratu alebo odcudzenie príručnej batožiny dopravca nezodpovedá.


(22) Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej oddelene od cestujúceho v čase od jej prevzatia do jej vydania po skončení prepravy cestujúceho. Ak bola škoda spôsobená cestujúcim, vadnosťou batožiny, jej obalu alebo balenia, osobitnou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť, alebo preto, že cestujúci neupozornil vodiča na potrebu osobitného nakladania s batožinou, dopravca za škodu nezodpovedá. Rovnako dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine.

(23) Pri strate alebo zničení cestovnej batožiny prepravovanej oddelene od cestujúceho je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená batožina v čase, keď bola prevzatá na prepravu, za základné dovozné, najviac však do výšky 166,- € za jeden kus batožiny. Okrem toho je povinný znášať dovozné, ktoré cestujúci zaplatil za stratenú alebo zničenú cestovnú batožinu.


(24) V prípade, že cestujúci prepravuje batožinu, ktorej hodnota je vyššia ako 166,- € a toto pri vybavovaní uvedie môže túto prijať dopravca na prepravu a to za vyššie dovozné, podľa hodnoty jednotlivej, cestujúcim určenej batožiny, takto:
a) za batožinu v hodnote do 330,-€  je dovozné 10,-€
b) za batožinu v hodnote do 500,-€ je dovozné 15,-€
c) za batožinu v hodnote nad 500,-€ do 1200,-€ je dovozné  20,-€

Čl. 12
Cestovné lístky, miestenky a batožinové lístky v pravidelnej autobusovej doprave

(1)V pravidelnej autobusovej preprave sa použijú cestovné lístky pre jednotlivú cestu a za podmienok určených tarifou aj cestovné lístky, ktoré platia v určitom časovom období – časové cestovné lístky. Vzory cestovných lístkov určuje tarifa.


(2) Z cestovného lístka pre jednotlivú cestu musí byť zrejmá výška cestovného a údaje umožňujúce podľa povahy prevádzky kontrolu jeho platnosti a správnosti jeho použitia.


(3) Z časového cestovného lístka musia byť zrejmé najmä tieto údaje:
a) druh časového cestovného lístka,
b) doba platnosti,
c) prevádzkový rozsah platnosti (jednotlivá cesta, úsek linky a pod.),
d) výška cestovného,
e) názov organizácie, ktorá cestovný lístok vydala.


(4) Cestovný lístok pre jednotlivú cestu platí na deň, úsek a spoj, pre ktorý ho vodič alebo výdajňa vystavila.


(5) Časové (predplatné) cestovné lístky platia pre časové obdobie a cestovný úsek vyznačený na nich alebo na príslušných preukazoch; tarifa môže pre jednotlivé druhy časových lístkov určiť odchýlku.


(6) Žiacke cestovné lístky na jednotlivú cestu platia na diaľkových linkách len na vzdialenosť nad 80 km.


(7) Cestujúci nesmie po nastúpení do autobusu postúpiť cestovný lístok inej osobe. Ak bol cestovný lístok vydaný na meno, môže tento použiť iná osoba len ak o zmene cestujúceho informovala dopravcu.


(8) Časový cestovný lístok je neplatný,
a) ak bol vydaný na podklade nesprávnych údajov,
b) ak jeho údaje už nezodpovedajú skutočnosti,
c) ak nebol riadne vyplnený alebo ak boli jeho údaje neoprávnene zmenené,
d) ak z neho nemožno s určitosťou zistiť potrebné údaje, najmä pre poškodenie alebo zašpinenie,
e) ak uplynula doba jeho platnosti,
f) ak ho použila neoprávnená osoba.
(9) Cestovný lístok pre jednotlivú cestu je neplatný,
a) ak je tak poškodený alebo zašpinený, že z neho nie sú zrejmé potrebné údaje, alebo
b) ak cestujúci nedodržal podmienky určené pre jeho použitie.


(10) Zľavnený cestovný lístok sa považuje za platný len v spojení s platným preukazom na zľavu cestovného.


(11) Právo na zľavu cestovného preukazuje cestujúci vodičovi osobitným preukazom. Druhy a vzory preukazov na zľavu cestovného určí tarifa.


(12) Ak dopravca má pochybnosti o splnení podmienok pre poskytnutie zľavy cestovného, je oprávnený požadovať od žiadateľa ďalšie doklady; pokiaľ sa právo na zľavu nepreukáže, dopravca je oprávnený poskytnutie zľavy odoprieť. Ak cestujúci hrubo alebo opätovne porušil ustanovenie tohto prepravného poriadku alebo tarify o získaní zľavy cestovného, dopravca mu môže odmietnuť potvrdenie preukazu až na dobu jedného roka.


(13) Cestujúci musí mať pri sebe platný cestovný lístok po celý čas prepravy i v okamihu vystúpenia z vozidla. Ak cestujúci má platný cestovný lístok už pri nastúpení do vozidla, je povinný ho ihneď a bez vyzvania predložiť na nahliadnutie, prípadne na vyznačenie jeho použitia; ak ide o zľavnený cestovný lístok, predloží zároveň preukaz na zľavu cestovného.Cestovné lístky sa nesmú predkladať na nahliadnutie zložené alebo vložené do nepriehľadných obalov alebo inak nečitateľné.


(14) Cestovný lístok vydáva vodič a v niektorých zastávkach tiež výdajňa cestovných lístkov. Cestujúci, ktorý vstúpi do vozidla bez platného cestovného lístka, je povinný si bez vyzvania zakúpiť cestovný lístok u vodiča.


(15) Cestujúci, ktorý v ceste pokračuje tým istým spojom za zastávku, do ktorej má platný cestovný lístok, je povinný si bez vyzvania zaobstarať cestovný lístok na ďalšiu cestu, a to najneskôr pred odchodom z tejto zastávky. Vo vozidlách alebo spojoch, pri ktorých je vylúčená preprava stojacich cestujúcich, vydá dopravca cestovný lístok pre ďalšiu cestu, len ak je voľné miesto na sedenie.


(16) Časový (predplatný) cestovný lístok je cestujúci povinný zaobstarať si vopred. Podmienky predaja časového cestovného lístka upravuje tarifa dopravcu.


(17) Časové cestovné lístky vydáva dopravca na ľubovoľný cestovný úsek, vymedzený dvomi zastávkami, ktoré si cestujúci zvolí.


(18) Časový cestovný lístok vydaný dopravcom platí na linkách a spojoch dopravcu a na súbežných linkách a spojoch tých dopravcov ktorí sú vyznačení na preukaze k nemu.


(19) Za nevyužité časové cestovné lístky (spiatočné, týždenné…) sa neposkytuje náhrada.


(20) Časový cestovný lístok poskytuje cestujúcemu iba ekonomickú výhodu a nezabezpečuje mu právo na prednostnú prepravu.


(21) Cestovný lístok sa môže vydať len na prepravu do zastávky uvedenej v cestovnom poriadku použitého spoja.


(22) Výška cestovného vyznačená na cestovnom lístku musí súhlasiť s cenou zaplateného cestovného. Cestujúci je povinný presvedčiť sa pri preberaní cestovného lístka, či mu bol vydaný podľa jeho údajov, najmä či zaplatené cestovné zodpovedá cene vyznačenej na cestovnom lístku; na neskoršiu reklamáciu cestujúceho dopravca neberie zreteľ.


(23) Za stratu, nevyužité, znehodnotené, a neplatné  cestovného lístka sa náhrada neposkytuje.


(24) Cestovným poriadkom alebo výveskou môže dopravca určiť, že pri určitých spojoch treba alebo je možné vopred si zabezpečiť miesto na sedenie zakúpením miestenky z východiskovej alebo výnimočne z inej zastávky spoja. Náhradu za zabezpečenie miesta na sedenie vo vozidle určuje tarifa.


(25) Miestenky sa predávajú vo vybraných výdajniach cestovných lístkov.


(26) Cestujúci s miestenkou stráca právo na svoje miesto, ak ho neobsadí 5 minút pred odchodom spoja zo zastávky, z ktorej bola miestenka vydaná. Pokiaľ cestujúci nedodrží tento čas, ale dostaví sa k vozidlu ešte pred odchodom spoja podľa cestovného poriadku, zostáva mu právo na prepravu zachované, avšak bez práva na pôvodné miesto vystavené na miestenke. Cestujúci s miestenkou má právo na prednostný nástup v nástupnej zastávke pokiaľ sa dostaví k nástupu do 5 min pred odchodom spoja.


(27) Ak sa cestujúcemu s platnou miestenkou nezabezpečilo vo vozidle miesto na sedenie, vráti mu dopravca sumu prijatú za miestenku.


(28) Ak sa cestujúci vzdá cesty, alebo vyhradeného miesta na sedenie hoci toto bolo voľné, alebo ak preruší cestu, dopravca nevracia sumu zaplatenú za

miestenku.


(29) Miesta, na ktoré sú predané miestenky dopravca vhodným spôsobom označí.


(30) Ak sa má prepravovať dieťa mladšie ako 12 rokov, cestujúci, ktorý do vozidla berie so sebou psa bez schránky alebo nezložený 4 kolieskový detský kočík, musia sa tieto skutočnosti ohlásiť pri kúpe alebo rezervovaní miestenky.


(31) Ak sa s cestujúcim prepravuje cestovná batožina za ktorú sa podľa tarify platí dovozné, alebo ak tak určí dopravca cestujúcemu sa vydá batožinový lístok pri prevzatí batožiny na prepravu, a táto skutočnosť sa vhodným spôsobom vyznačí na batožine.
(32) Na každý kus cestovnej batožiny musí byť vydaný osobitný batožinový lístok.


(33) Vodič, alebo iný člen osádky vozidla odovzdá cestujúcemu batožinu, na ktorej je vyznačené, že na ňu bol vydaný batožinový lístok iba ak sa cestujúci preukáže batožinovým lístkom. Pri odovzdaní batožiny vodič batožinový lístok, prípadne jeho časť znehodnotí.

Čl. 13
Preprava autobusových zásielok


(1) Pri pravidelnej verejnej preprave osôb sa môžu prijať na prepravu zásielky, s ktorými sa osoby podávajúce ich na prepravu zároveň neprepravujú (autobusové zásielky). Podmienky prepravy sú stanovené u konkrétnej linky a sú podmienené súhlasom vedúceho pracovníka Dopravcu.

Čl. 14
Osobitné ustanovenia pre medzinárodnú dopravu


(1) Pre medzinárodnú dopravu platia ustanovenia predchádzajúcich článkov primerane, pokiaľ v tomto článku nie je stanovené inak.


(2) Medzinárodný cestovný lístok /MCL/ si cestujúci môže kúpiť najskôr 360 dní pred dňom začatia prepravy. MCL je neprenosný.


(3) Cenník cestovného je osobitne stanovený pre každú medzinárodnú autobusovú linku /MAL/. Cestovné sa na území Slovenskej republiky platí v Euro, na území ostatných štátov v mene príslušného štátu.


(4) Cestovné sa vracia pri vrátení MCL do 48 hod. a viac pred odchodom spoja s odpočítaním 25% z ceny cestovného. Cestovné sa vracia pri vrátení MCL od 48 hod. do 2 hod. pred odchodom spoja s odpočítaním 50% z ceny cestovného. MCL je možné vrátiť len počas prevádzkových hodín predajného miesta bez ohľadu na to, koľko hodín ostáva do odchodu spoja.
Nárok na vrátenie cestovného zaniká, ak sa uplatňuje menej ako 2 hod. pred odchodom spoja.
Zmena dátumu cesty resp. mena cestujúceho je možné vykonať do 2 hodin pred odchodom spoja a to do 48 hod s 10% storno poplatkom z ceny cestovného a od 48 ho do 2 hod s 50% storno poplatkom . Zmenu na MCL je možné vykonať len do 2 hodín pred odchodom spoja.
Pri vrátení cestovného, resp. výpočte stornopoplatku sa vychádza z nasledovnwej ceny cestovného:
– pri jednosmernom lístku z ceny jednosmerného cestovného
– pri nevyužití obidvoch ciest obojsmerneho cestovného lístka z obojsmerného cestovného
– pri nevyužití jednej cesty obohojsmerného cestovného lístka sa vychádza z ceny obojsmerného cestovného po odpočítaní ceny jednosmerného cestovného


Cestovné nebude vrátené cestujúcemu, ktorý sa nedostaví k odchodu spoja, alebo nenastúpi spiatočnú cestu na otvorený MCL. Stratu, ani zničenie MCL nie je možné nahradiť.


(5) Pri zakúpení MCL je cestujúci povinný prekontrolovať si správnosť údajov v ňom uvedených najmä dátum, hodinu a miesto odjazdu


(6) Cestujúci musí mať platný MCL a cestovný pas, resp. OP.


(7) Všetci cestujúci sú povinní rešpektovať colné a pasové predpisy platné pre cieľovú a tranzitnú krajinu, v prípade ich porušenia stráca cestujúci nárok na prepravu do cieľového miesta bez náhrady škody.
(8) Príručná batožina sa prepravuje zdarma.


(9) Je dovolené prepravovať najviac 1 kus cestovnej batožiny. Druhá a ďalšia batožina sa prevezme na prepravu iba v prípade voľného miesta v batožinovom priestore za osobitnú výšku dovozného.


(10) Jedna batožina nesmie presahovať váhu 25 kg.


(11) Každý kus batožiny musí byť označený menom a adresou cestujúceho.


(12)Základná výška dovozného na území SR / vnútroštátne linky a linky do ČR /je stanovená za 1 ks batožiny vo výške 1,-€ /1.- Kč. Za druhú a každú ďalšiu batožinu 5,-€. Základná výška dovozného na území ostatných štátov je stanovená osobitne pre každú MAL.


(13) Z prepravy sú vylúčene veci, ktorých preprava do zahraničia podlieha osobitným predpisom.


(14) Na MAL je povolená preprava detí vo veku do 15 rokov len v sprievode osoby staršej 18 rokov.


(15) Ako autobusovú zásielku príjme dopravca iba listovú zásielku. Ak je listová zásielka plochého tvaru, môže mať najväčšie rozmery 360 x 250 mm (formát A4), ak je vo zvitku súčet dĺžky, šírky a výšky nesmie byť väčší ako 900 mm a žiadny z rozmerov nesmie presahovať 600 mm. Autobusová zásielka musí mať povahu otvorenej zásielky a jej obsah musí byť dopravcom ľahko skontrolovatelný, v opačnom prípade môže osádka odmietnuť prijať zásielku na prepravu.

Čl. 15
Nepravidelná preprava osôb


(1) Pre nepravidelnú hromadnú prepravu osôb platia primerané ustanovenia čl.6, 9, 11 ods. 5, 13, 14, 18, 19, 21, 22 s týmito odchyľkami :

a/ počet batožín, detských kočíkov a psov bez schránky nie je obmedzený, je však limitovaný veľkosťou batožinového priestoru vozidla

b/ ak veci účastníkov zájazdu vzhľadom na ich objem a dĺžku možno bez ťažkostí umiestniť vo vozidle, prípadne v osobitnom zariadení, hmotnostné obmedzenie neplatí

(2) Objednávateľ dopravy je povinný určiť vedúceho prepravy.

(3) Z nepravidelnej autobusovej dopravy je vylúčená preprava autobusových zásielok a preprava stojacích cestujúcich mimo obce.

(4) Nepravidelná preprava osôb sa musí vopred objednať. Objednávku treba urobiť po dohode s dopravcom, pred požadovaným dňom pristavenia vozidla tak, aby dopravca mohol vzhľadom na povahu, rozsah a dobu trvania požadovanej prepravy jej vykonanie riadne pripraviť a zabezpečiť.

(5) Objednávka prepravy osôb musí obsahovať všetky údaje potrebné na vykonanie a vyúčtovanie prepravy, najmä názov /meno/ adresu, príp. číslo telefonu objednávateľa, ICO, bankové spojenie /číslo účtu/, presné miesto a čas pristavenia vozidla, smer a cieľ i dobu trvania prepravy a počet účastníkov prepravy s menným zoznamom.

(6) Objednávku treba urobiť písomne, alebo zaslať faxom. Výnimočne sa môže prijať ústna, resp. telefonická objednávka: v takom prípade je objednávateľ povinný na vyzvanie zaslať dodatočne písomnú objednávku. Ak objednávateľ nebol vyzvaný na zaslanie písomnej objednávky, alebo nevyhovel výzve najneskôr pred začiatkom cesty, platia v prípade pochybností záznamy dopravcu.

(7) Ak dopravca nemôže objednávku prijať, je povinný o tom objednávateľa bez meškania upovedomiť.

(8) Zmluva o nepravidelnej hromadnej preprave osôb vzniká medzi objednávateľom prepravy a dopravcom, prijatím záväzné objednávky a jej potvrdením. Zmluvou sa dopravca zaväzuje objednávateľovi prepraviť účastníkov prepravy a ich veci do dojednaného miesta riadne a včas. Dopravca je povinný prepravu vykonať v dohodnutom rozsahu a za dojednaných a týmto prepravným poriadkom ustanovených podmienok. Objednávateľ prepravy sa dopravcovi zaväzuje, že on i účastníci prepravy splnia dojednané a prepravným poriadkom ustanovené podmienky, a že dopravcovi zaplatí za prepravu.

(9) Dopravca môže od objednávateľa požadovať na základe záväznej objednávky zálohu, resp. platbu vopred a to až do výšky 100% predpokladanej, alebo dohodnutej ceny dopravy.

(10) Objednávateľ prepravy, alebo ním určený vedúci prepravy môže navrhnúť zmenu zmluvy pred začatím prepravy i počas jej vykonávania. Dopravca vyhovie návrhu, ak to dovoľuje jeho prevádzka a ak tým nie je ohrozená bezpečnosť prepravy, alebo iný všeobecný záujem. Túto zmenu zaznamená vedúci prepravy do jazdných dokladov vodiča.

(11) Ak dopravca nemôže vykonať prepravu, alebo ak ju nemôže vykonať za dojednaných podmienok, je povinný objednávateľa o tom bez meškania upovedomiť. Ak objednávateľovi nevyhovujú dopravcom novonavrhnuté podmienky, je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpiť. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o preprave osôb aj v tom prípade, ak dopravca nezačne s prepravou do jednej hodiny od dohodnutého času začatia prepravy.

(12) Ak odpadne potreba dohodnutej prepravy, objednávateľ je povinný to oznámiť bez meškania dopravcovi. Ak odvolaná preprava požadovala určitú prípravu a táto príprava sa vykonala, objednávateľ je povinný nahradiť dopravcovi výdavky s tým vzniknuté. Ak sa preprava odvolala až po vyjdení vozidla na miesto jeho pristavenia, alebo ak sa už vozidlo na také miesto pristavilo a k preprave nedošlo z príčiny na strane objednávateľa, dopravcovi patrí ešte náhrada za uskutočnené výkony.

(13) Vedúci prepravy je povinný preskúmať a v dennom zázname o výkone vozidla potvrdiť správnosť týchto údajov – miesto, deň a hodinu pristavenia vozidla, stav počítadla km, prejdenú vzdialenosť, doby čakania, miesto, deň a hodinu ukončenia prepravy.

(14) Za nesprávne údaje objednávateľa, ktoré mali, alebo mohli mať za následok ukrátenie dopravcu na prepravnom, dopravca môže počítať osobitnú prirážku vo výške päťnásobku sumy, o ktorú bol, alebo mohol byť na prepravnom ukrátený.

(15) Dopravca je povinný vykonať dohodnutú prepravu s odbornou starostlivosťou na základe zmluvy o preprave osôb v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

(16) Na splnenie zmluvy o preprave osôb je dopravca povinný v dohodnutom čase pristaviť vozidlo, ktoré zodpovedá dohodnutým podmienkam: ak sa nedohodol typ vozidla, pristaví vozidlo zodpovedajúce povahe, účelu, dobe trvania prepravy a počtu jej účastníkov. Pri poruche vozidla počas prepravy je dopravca povinný, ak je to prevádzkovo možné, zabezpečiť pristavenie náhradného vozidla.

(17) Dopravca je povinný vykonať prepravu po ceste, ktorá sa dohodla s objednávateľom. Ak sa dopravná cesta nedohodla, dopravca je povinný vykonať prepravu po ceste, použitie ktorej je hospodárne so zreteľom na účel prepravy a na druh použitého vozidla.

(18) Objednávateľ /vedúci prepravy/ je povinný zabezpečiť vodičovi vozidla potrebný odpočinok, nocľah, vhodné parkovanie vozidla, a ak sa tak dojednalo, i stravovanie.

(19) Ak dohodnutá preprava osôb podlieha konaniu podľa osobitných predpisov, najmä colných a zdravotno-bezpečnosných, je objednávateľ prepravy /vedúci prepravy/ povinný vykonať sám všetky potrebné opatrenia, a to, ak sa tak dohodlo, aj pre pracovníkov dopravcu.

(20) Vedúci prepravy zodpovedá za udržiavanie poriadku vo vozidle a za dodržiavanie bezpečnostných predpisov účastníkmi prepravy. Je povinný zabezpečiť, aby účastníci prepravy boli pri pokračovaní v ceste vždy včas prítomní.

(21) Ak sa pri preprave vyskytne prekážka, pre ktorú v nej nemožno pokračovať, a vopred sa nedohodol ďalší postup pre takýto prípad, o ďalšom postupe rozhodne vedúci prepravy. Dopravca má právo na náhradu za účelne uskutočnené výkony, aj keď prepravu nevykonal v dohodnutom rozsahu: a ak sa tak stalo z príčiny na jeho strane, má dopravca právo na náhradu, len keď objednávateľ mal, alebo mohol mať z čiastočne vykonanej prepravy prospech.

(22) Účastník prepravy, ktorý z hrubej nedbanlivosti alebo v opilosti znečistil, alebo inak poškodil vozidlo, alebo iné zariadenie dopravcu, a účastník, ktorý napriek upozorneniu, prípadne napomenutiu vodiča /osádky/ vozidla pokračuje v takomto konaní, alebo ktorý ohrozuje bezpečnosť, alebo narušuje plynulosť prepravy, je povinný zaplatiť pokutu 16,50,-€ / 497,8,-Sk a nahradiť škodu.

(23) Ak vozidlo čaká počas plnenia zmluvy o preprave osôb, objednávateľ prepravy je povinný poskytnúť dopravcovi náhradu za čakanie, ak čakanie:

a/ je dohodnutou súčasťou prepravného výkonu
b/ vzniklo pre nesprávne, alebo nedostatočné údaje objednávky, ďalej z príčin na strane objednávateľa, alebo účastníkov prepravy, ako aj z príčin súvisiacich s účelom a spôsobom vykonania dohodnutej prepravy

(24) Ak vozidlo pri viacdennej preprave v čase medzi 18.00 až 6.00 hod. nasledujúceho dňa stojí, tento čas sa nepovažuje za čakanie.

Čl. 17
Odstúpenie od zmluvy v nepravidelnej autobusovej doprave


(1) Od zmluvy o preprave osôb v nepravidelnej autobusovej doprave je možné odstúpiť ak je to účastníkmi zmluvy dohodnuté v písomne uzavretej zmluve.

(2) Dôvody odstúpenia od zmluvy o preprave osôb účastníci zmluvy dohodnú so zreteľom na konkrétny prípad.

(3) Dôvodom odstúpenia od zmluvy na strane dopravcu je vždy zánik platnosti dopravnej licencie.

(4) Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je účastníkmi dohodnuté inak.

(5) Ak nebola zmluva o nepravidelnej doprave uzavretá písomne, je možné od zmluvy odstúpiť v lehote 48 hodín pred dojednaným časom odchodu podľa objednávky bez úhrady, a to iba z dôvodov mimoriadnych okolností, ktoré si zmluvné strany preukážu. Na strane objednávateľa je to napr. náhle ochorenie, úmrtie v rodine a pod. Na strane dopravcu je to napr. dopravná nehoda vozidla a jeho neschopnosť ďalšej prevádzky a odmietnutie náhradného vozidla objednávateľom, neudelenie vstupných víz osádke vozidla, neudelenie dopravného povolenia cudzieho štátu a pod.

(6) Ak niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy v lehote kratšej ako 48 hodín je povinná uhradiť druhej strane náklady, ktoré táto preukázateľne vynaložila na plnenie zmluvy.

(7) Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy po pristavení vozidla na dohodnuté miesto a v dohodnutom čase z dôvodu, že cestujúci nerešpektovali zákaz prepravy stojacich cestujúcich mimo obec, uhradí objednávateľ dopravcovi všetky náklady dopravcu v súvislosti s plnením zmluvy, vrátane márnej jazdy vozidlom z miesta garážovania na miesto pristavenia a späť.

Čl. 18
Nájdené veci


(1) Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich vo vozidle a opustenú batožinu odovzdá vodič alebo iný člen osádky príslušnému zamestnancovi v sídle dopravcu.

(3) Osoba, ktorá si nájdené veci vyzdvihne neskôr ako do 30 dní po ich nájdení je povinná zaplatiť poplatok za uskladnenie podľa batožinového poriadku dopravcu.

(4) Dopravca má právo predať veci, ktoré nikto nevyzdvihne do 6 mesiacov, a ak ide o veci nebezpečnej povahy alebo o veci ktoré sa rýchlo kazia do 2 dní, odo dňa kedy boli nájdené.

(5) Ak sa o nájdené a už predané veci prihlási osoba, ktorá nepochybne preukáže, že nájdená vec jej patrila, dopravca jej vyplatí výťažok z predaja po odpočítaní príslušného poplatku za uskladnenie a nákladov spojených s predajom.

Čl. 19
Mimoriadne udalosti počas prepravy


(1) Členovia osádky autobusu, sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúceho alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky autobusu alebo iných osôb povinní

a) poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
b) urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky,
c) urobiť potrebné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou.

(2) Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinní pomáhať členom osádky vozidla pri konaní podľa ods. 1.

(3) Cestujúci sú povinní poskytnúť Dopravcovi potrebnú súčinnosť pri likvidácii a vyšetrovaní mimoriadnej udalosti.

Čl. 20
Reklamácia

(1) Práva, ktoré má oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatniť u dopravcu, inak zanikajú. To neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcim alebo na veciach, ktoré mal pri sebe; toto právo sa môže uplatniť priamo na súde.


(2) Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatených dopravcovi, na podanie reklamácie je oprávnený ten, kto sumu zaplatil. V ostatných prípadoch je oprávnený
a) v pravidelnej preprave osôb cestujúci,
b) v nepravidelnej preprave osôb objednávateľ prepravy.
Ak reklamuje ten, kto nie je podľa predchádzajúcej vety na reklamáciu oprávnený, musí pripojiť písomný súhlas oprávneného.


(3) Objednávatelia prepravy a prepravcovia môžu podať reklamáciu len písomne. Ak cestujúci uplatňuje právo ústnou reklamáciou, dopravca o nej vyhotoví zápisnicu. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej sumy, najmä doklad o zaplatení sumy, vrátenie ktorej sa požaduje, rovnopis vyhotovenej zápisnice.

(4) Oprávnený musí uplatniť právo u dopravcu bez zbytočného odkladu najneskoršie do troch mesiacov,

a) ak ide o objednávateľa v nepravidelnej preprave osôb, odo dňa, keď sa preprava vykonala alebo sa mala vykonať;
b) ak ide o odosielateľa autobusovej zásielky, odo dňa prevzatia zásielky na prepravu, a ak ide o prijímateľa, odo dňa vydania zásielky;
c) od udalosti zakladajúcej právo v ostatných prípadoch.


(5) Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v odseku 3, dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie a určí  primeranú lehotu, nie kratšiu ako 7 dní. Ak sa reklamácia doplní v určenej lehote, platí, že reklamácia sa riadne podala.


(6) Reklamáciu je možné uplatniť v prevádzkárni, kde došlo k zakúpeniu služby, resp. v sídle dopravcu ( Železničiarska 13, Nitra)

Čl. 21
Záverečné ustanovenia


(1) Obsah tohto prepravného poriadku je voči cestujúcim odo dňa jeho zverejnenia na webovom sidle dopravcu a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.


(2) Tento prepravný poriadok je účinný dňom: 1.1.2014


(3) Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia a sprístupnenia na webovom sidle Dopravcu.


Nitra 1. 1. 2014

Viliam Turan – majiteľ firmy