Stornovacie podmienky

Vrátenie cestovného za nepoužitý cestovný lístok prislúcha cestujúcemu  v prípade že :

a) cestovný lístok vráti v pokladni viac ako 48 hodín pred odchodom príslušného spoja z nástupnej zastávky – z ceny lístka sa odpočíta   25%-ný stornopoplatok.  Cestovný lístok vráti v pokladni menej ako 48 hodín a viac ako 2 hodiny pred od- chodom príslušného spoja z nástupnej zastávky uvedenej na MCL. Z ceny sa odpočíta 50%-ný stornopoplatok.

b) Nárok na vrátenie cestovného zaniká, ak je MCL vrátený menej ako  2 hodiny pred odchodom príslušného spoja z východzej zastávky uvedenej na MCL, v závislosti od vyššie uvedených podmienkach.

c) Nepredvídané, mimoriadne prípady, ako sú napr. náhle ochorenie, úmrtie a pod., budú posudzované osobitne na základe písomnej žiadosti predloženej alebo zaslanej záujemcom  do 15 kalendárnych dní od neuskutočnenej cesty s doložením vierohodného dokladu o dôvode.

d) MCL je možné stornovať len na mieste, kde bol zakúpený. Lístok zakúpený u slovenských dodávateľov sa u našich partnerov v zahraničí nedá stornovať. Lístok zakúpený v zahraničí sa nedá stornovať na Slovensku.

e) Pri vrátení cestovného, resp. výpočte stornopoplatku sa vychádza z nasledovnej  ceny cestovného:
– pri jednosmernom lístku z ceny jednosmerného cestovného
– pri nevyužití obidvoch ciest obojsmerneho cestovného lístka z obojsmerného cestovného
– pri nevyužití jednej cesty obohojsmerného cestovného lístka sa vychádza z ceny obojsmerného cestovného po odpočítaní ceny jednosmerného cestovného

f) Za stratené, poškodené, alebo odcudzené  MCL sa neposkytuje náhrada.