Základné prepravno-tarifné podmienky


1 –   Prevádzkovanie medzinárodných autobusových liniek spoločnosti Turancar
bus lines  sa riadi ustanoveniami zákona č. 168/1996 Z.Z. a nasl., Občianskym
zákonníkom, Prepravným poriadkom autobusovej spoločnosti Turancar
a Zásadami predaja MCL.

2 –  Medzinárodný cestovný lístok (MCL) je vystavený na meno a je  neprenosný.

3 –  Cestujúci bude prepravený ak sa preukáže platným MCL a pasom.

4 –   MCL je platný odo dňa predaja až do dňa a hodiny odchodu spoja na ňom
vyznačeného.

5 –   Doba platnosti otvoreného MCL („OPEN“) je určená na 360 dní od dátumu
vystavenia MCL.

6 –   Kópiu MCL je cestujúci povinný uschovať a v prípade kontroly je povinný túto
časť   predložiť.

7 –   Za stratené, poškodené alebo odcudzené MCL sa neposkytuje náhrada.

8 –   Všetci cestujúci sú povinní rešpektovať colné a pasové predpisy platné pre
cieľovú a tranzitnú krajinu, v prípade ich porušenia stráca cestujúci nárok na
prepravu do  cieľového miesta bez náhrady škody.

9   – Zastávka CLO slúži výlučne len na colné odbavenie, nie na nastupovanie a
vystupovanie cestujúcich.

10 – Preprava detí vo veku do 15 rokov je povolená len v sprievode osoby staršej
ako 18 rokov.

11 – Zľavy cestovného pre jednotlivé vekové kategórie sú upravené v tarife
aktuálnej linky.

12 – Nárok na zľavu z titulu veku sa uplatňuje k dátumu vykonania prvej cesty.

13 – Nárok na zľavu sa preveruje občianskym preukazom, alebo cestovným pasom.

14 – Pri zakúpení spiatočného MCL sa poskytuje zľava z plného cestovného,
podľa  príslušného cenníka.

15 – Jedna príručná batožina sa prepravuje bezplatne. Cestujúci si ju môže vziať so
sebou  do vozidla a umiestniť ju na polici, podlahe alebo na kolenách. Táto
batožina nesmie presahovať rozmery 20 x 30 x 50 cm a nesmie prekážať
ostatným cestujúcim  v autobuse.

16 – Cestujúci má nárok na prepravu 1 ks batožiny s maximálnymi rozmermi 60 x 90
x 40 cm a s maximálnou hmotnosťou 25 kg/ks.

17 – Druhú a každú ďalšiu batožinu, detský kočiar, bicykel alebo inú objemnú ba-
tožinu  príjme objednávateľ na prepravu len ak je v batožinovom priestore
voľné miesto na jej uloženie. Cena za takúto batožinu sa určí podľa tarifných
podmienok pre jednotlivé štáty. Celková hmotnosť batožín jedného cestujúce-
ho nesmie presiahnuť 50 kg.

18 – Batožina v batožinovom priestore musí byť označená nálepkou s menom cestu-
júceho a jeho adresou.

19 – Preprava batožiny bez cestujúceho je zakázaná. Reklamácia za stratu, alebo
poškodenie batožiny musí byť cestujúcim vykonaná okamžite po ukončení
prepravy a písomne potvrdená vodičom.

20 – Odškodnenie v prípade poškodenia, resp. straty batožiny nemôže prevyšovať
sumu 166 € / 5000,92.- Sk za jednu batožinu, maximálne však 330 € / 10000.- Sk
na jedného cestujúceho.

21 – Preprava živých zvierat nie je povolená.

22 – V prípade potreby je objednávateľ oprávnený vyhlásiť sezónne zľavy alebo
prirážky  k platnému cenníku.

23 – Prezentácia cestujúcich a vybavovanie batožín sa vo východzích zastávkách
uskutočňuje pol hodinu pred odchodom spoja a v nácestných staniciach v čase
príchodu autobusu na zastávku.

24 – Pri zakúpení cestovného lístka je cestujúci povinný prekontrolovať si správ-
nosť  údajov v ňom uvedených, najmä dátum, hodinu a miesto odjazdu.

25 – Na MAL sú povolené nasledovné zmeny: zmena linky/spoja pri zachovaní ná-
stupnej a výstupnej zastávky, zmena mena a zmena dátumu cesty. Zmeny
okrem dátumu na MCL je možné vykonať len do 48 hodín pred odchodom spoja
za 10 %-ný poplatok z ceny lístka.  Zmena dátumu cesty do 48 hodín sa vykoná-
vykonáva za 10%-ný storno poplatok, zmena dátumu od 48 do 2 hodín sa vyko-
náva za 50%-ný  storno poplatok. Na MCL je možné vykonať iba jednu zmenu,
inak sa  musí MCL stornovať.